Käyttö- ja sopimusehdot

Käyttö- ja sopimusehdot

METSÄSTYS.FI
YLEISET SOPIMUSEHDOT
1.2.2016

 

1 YLEISTÄ

1.1 Soveltamisala
Näitä erityisehtoja sovelletaan Metsästys.fi:n (jatkossa toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden toimituksiin kuluttaja-, yritys- tai yhteisöasiakkaalle tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjinä (asiakas). Lisäksi sovelletaan toimittajan ohjelmistotuotteiden ja www-sisällön yleisiä sopimusehtoja kuluttajille tai yrityksille ja yhteisöille sen mukaan minä asiakas on sopimuksen solminut.

1.2 Kohde
Nämä yleiset sopimusehdot koskevat toimittajan internet-pohjaisia tuotteita ja -palveluita, -liityntöjä ja -palveluita. Ohjelmistoihin luovutetaan vain käyttöoikeus.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat sopineet asiasta puhelimitse, allekirjoittaneet sopimuksen tai kun toimittaja tilaus- tai toimitusvahvistuksella on hyväksynyt tilauksen tai asiakas on maksanut ensimmäisen laskun.

3 TOIMITUS

Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön tai luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa sopimuksen syntymisestä.

4 PALVELUN KÄYTTÖ

4.1 Yleistä
Mikäli asiakas ei onnistu saamaan palvelua käyttöön, on asiakkaan vastuulla tarkistaa kaikki perusasetukset. Toimittaja ei vastaa asiakkaan tekemistä muutoksista tai puutteellisista asetuksista. Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää internet-tapaa, mahdollisesti annettavia ohjeita sekä maksaa toimittajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle.

4.2 Palvelun käyttövälineet
Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse toimittajan tai muun tietoliikenneverkon toimintaa tai niiden käyttämistä tai niiden muita käyttäjiä. Toimittaja ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden ohjelmien toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun.

4.3 Käyttövastuu
Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakkaan tulee toimia niin, että toimittajalle tai muille käyttäjille ei aiheudu vahinkoa asiakkaan toiminnasta palvelun yhteydessä.

Asiakas vastaa omasta ja henkilökuntansa toiminnasta palvelussa, sekä palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seurauksista. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan verkkoon tuottamaansa aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. Toimittajalla on oikeus muuttaa tietoja massakäytön estämiseksi.

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle tai muille verkon käyttäjille eikä loukkaa hyvää tapaa (ns. SPAM massalähetykset mukaan luettuna) taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai toimittajan antamia ohjeita.

4.4 Yhteyden sulkeminen
Asiakas vastaa siitä, että tietoliikenneyhteys asiakkaan ja palvelun välillä katkaistaan käytön jälkeen. Toimittaja ei vastaa auki jätetystä yhteydestä aiheutuvista kustannuksista.

4.5 Käyttöoikeuden ulottuvuus
Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleen luovutus on kielletty.

4.6 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan
Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa palvelua tai sen osaa oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman toimittajan suostumusta.

4.7 Palvelun käyttö välitykseen
Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluihin, eikä jakaa palveluita asiakkaan organisaation ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen toimittajan kanssa.

5 TUNNISTEET JA TIETOTURVA

5.1 Tunnisteet
Asiakkaan toimittajalta käyttöönsä saamat tunnisteet säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttäjätunnusta, numeroita ja muita tunnisteita, jos viranomaismääräykset tai verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat tai muut vastaavat syyt sitä vaativat. Toimittaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta.

5.2 Tietoturva
Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

5.3 Suojaukset
Asiakas on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

6 PALVELUSSA KERTYVIEN ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

6.1 Tietojen käsittely

6.1.1 Tietojen rekisteröinti
Toimittaja rekisteröi asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelukohtaisten rekistereiden rekisteriselosteet ovat saatavilla palvelukohtaisilla internet-sivuilla tai pyydettäessä toimittajalta osoitteessa info@metsastys.fi. Toimittaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista, mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.

6.1.2 Tietojen käyttö
Tietoja käytetään palveluun liittyviin tarkoituksiin sekä laskutukseen ja tavoitettavuuteen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan sekä toimittajan tuotteista ja palveluista tiedottamiseen toimittajan viestimien ja palvelujen kautta. Tietoja voidaan käyttää ja yksittäistapauksissa luovuttaa suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin, mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.

6.1.3 Säilyttäminen ja hävittäminen
Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

6.2 Asiakkaan oikeudet

6.2.1 Kielto-oikeus
Asiakas voi kieltää omien tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla asiasta toimittajalle kirjallisesti.

6.2.2 Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

7 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET PALVELUSSA

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Mikäli toimittaja tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei toimittaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia.

Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle toimittajan tietoverkon tai -palvelun viasta, jonka syy on asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas toimittajalle aiheutuneista kuluista. Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun toteuttamistapaa ja palvelun ominaisuuksia. Toimittajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä, hinnoittelua ja maksuperusteita.

8 PALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää liikenne palveluverkossaan, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai teleliikenteen turvaamiseksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku kauan ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Toimittaja ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia.

Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää heti muita verkon käyttäjiä häiritsevät massapostitukset ja muu häiritsevä verkon käyttö sekä sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne ja poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai toimittaja perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä.

Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

9 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

9.1 Toimittajan vastuu
Toimittaja vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Mikäli vain palvelun osa on toimittajan tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan yhden kuukauden maksuja vastaavaan määrään.

Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Maksuttomien palveluiden osalta toimittaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Toimittaja ei vastaa asiakkaan palvelua hyväksi käyttäen kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista eikä palvelua hyväksikäyttäen saatujen muiden palveluiden sisällöistä eikä toimivuudesta.

9.2 Toimittaja ei vastaa
Toimittaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat mm:

  • siitä, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita
  • palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta
  • mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta tai asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta
  • lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen ym. rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä
  • informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä
  • katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa
  • lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, tai
  • ylivoimaisesta esteestä kuten lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, sähkökatkos, viranomaisen määräys tai muu toimittajan tai sen alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure). Ylivoimainen este vapauttaa toimittajan noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

9.3 Asiakkaan vastuu
Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa toimittajaa tai sen goodwill-arvoa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi.

Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

10 MAKSU JA HINNAT

Asiakas maksaa palveluista ja sen käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Toimittajan lähettäessä Asiakkaalle tilaajalahjan tai siihen rinnastettavan tuotteen, ja Asiakkaan halutessa palauttaa tuotteen, on Asiakas velvollinen tekemään palautuksen omalla kustannuksellaan. Tuotteen pitää olla avaamaton ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Mikäli liikelahja tai paketti on avattu, on Asiakas velvollinen maksamaan tuotteesta toimittajan osoittaman maksun. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta. Laskut on maksettava niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu viivästyy on toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko ja perimismaksu.

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, toimittajalla on oikeus estää palveluiden käyttö. Toimittajalla on oikeus periä maksu käytön uudelleen aloittamisesta. Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan hinnankorotuksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Toimittajalla on oikeus ennen sopimuksen syntymistä sekä sopimuksen voimassaoloaikana tarkastaa asiakkaan luottotiedot.

11 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

11.1 Irtisanominen

11.1.1 Irtisanomisaika ja -tapa
Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Sopimus on irtisanottava aina kirjallisesti, ja se päättyy sopimuskauden päätyttyä (1) kuukauden kuluttua ellei toisin ole palvelukohtaisesti sovittu.

11.1.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin
Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa toimittajalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia.

11.1.3 Etukäteismaksujen palautus
Mikäli toimittaja irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen maksamiseksi. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei toimittaja pidä sitä aiheellisena. Liittymismaksua ei palauteta.

11.2 Sopimuksen purkaminen
Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, kun palvelun käyttö on ollut maksulaiminlyönnin takia keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai kun asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti, etenkin, jos asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat häiritsee muuta teleliikennettä tai muita käyttäjiä käyttää tai sallii käytettävän palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, tai välittää kolmannen osapuolen liikennettä.

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakkaan palvelu, jonka kytkettynä oloa palvelun tarjoaminen edellyttää, suljetaan.

11.3 Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman toimittajan suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Toimittajan alihankkijoiden käyttämistä ei katsota sopimuksen siirtämiseksi. Sopimukseen perustuvat erääntyneet ja tulevat saatavat saadaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

12 SOPIMUSEHTOJEN MUUTOKSET

Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittajan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Sopimusehdot ovat aina nähtävillä palvelu sivustolla www.metsastys.fi, josta asiakas voi käydä ehtoihin tutustumassa.

13 TOIMITTAJAN JA ASIAKKAAN VÄLISET ILMOITUKSET

13.1 Ilmoittamistavat
Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, faksilla, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin. Sopimustietojen muutoksista www-sivuilla ilmoitetaan ajankohtaista-osioissa.

13.2 Tietojen muutokset
Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina toimittajan tiedossa.

14 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa.

15 HAKEMISTOPALVELUJEN ERITYISEHTOJA

15.1 Palvelu
Toimittaja toimii palveluoperaattorina vastaten hakemistopalvelun toiminnasta ja hakemistorakenteen ylläpidosta. Toimittaja vastaa hakemistopalvelun tietoturvasta omassa ympäristössään ja tarjoaa tiedon hakumahdollisuudet verkon käyttäjille ja ylläpitotyökalut asiakkaan käyttöön. Hakemistopalvelu tuotetaan toimittajan laite- ja ohjelmistoympäristössä, josta on tietoliikenneyhteydet julkiseen internet-verkkoon. Asiakas vastaa itse tarvittavien tietoliikenneyhteyksien järjestämisestä tiedon hakua ja ylläpitoa varten.

15.2 Tietosisällön liittäminen hakemistoon
Asiakas liittää tietonsa (esim. tietojärjestelmänsä tietosisällön) toimittajan hyväksymien rajapintojen ja määritysten mukaisesti hakemistopalveluun omalla vastuullaan. Asiakas toimii omien tietojensa ylläpitäjänä vastaten tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

15.3 Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Nettisivut sisältävät sopimukset ovat aina voimassa vuoden ja jatkuvat tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.

16 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.